Oprávnenia a certifikáty

Oprávnenia

Spoločnosť Marko Gas s.r.o. ako certifikovaný partner SPP v predmete podnikania vlastní nasledovné oprávnenia pre vykonávanie svojich činností:

           

Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou, a.s. v zmysle č 124/2006 na druh činnosti - odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových, opravy vyhradených technických zariadení plynových.

Certifikáty

Spoločnosť vlastní certifikáty vydané certifikačným orgánom systémov manažérstva Certiweld.

   

Ďalšími získanými certifikátmi boli systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001.

Spoločnosť vlastní aj certifikát pre systém riadenia kvality pri zváraní podľa normy EN ISO 3834 part 2 a poistný certifikát v hodnote 1.000.000 EUR.

Marko Gas s.r.o. spĺňa požiadavky systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 v oblasti výroby a dodávky oceľových zváraných konštrukcií, plynovodov, plynových zariadení a kotolní.

Spoločnosť MARKO GAS s.r.o. je ďalej aliančným partnerom pre zákazníkov ZSE.