Politika kvality, EMS a BOZP

Poslaním a hlavným predmetom spoločnosti Marko Gas s.r.o. je dodávateľská činnosť v oblasti plynovodov (VTL, STL, NTL), plynových prípojok, domových regulačných zostáv (DRZ), vodohospodárskych stavieb, potrubných a iných líniových stavieb a tiež stavebné zemné práce, prenájom stavebných strojov, preprava stavebných materiálov, betonárske a asfaltérske práce.

Základným kritériom vykonanej práce, služieb pre organizácie a zákazníkov je v maximálnej miere uspokojovanie potrieb zákazníkov, poskytovaním kvalitných a spoľahlivých služieb s maximálnou mierou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s minimálnym dopadom na životné prostredie  (Politika kvality STN EN ISO 9001 a Politika Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001).

Manažment spoločnosti Marko Gas s.r.o., si plne uvedomuje, že zdravé životné prostredie je zárukou kvalitného života na Zemi, preto sa zaväzuje k nepretržitému zlepšovaniu životného prostredia, k predchádzaniu jeho znečistenia a poskytovať kvalitné a spoľahlivé služby pre organizácie a práce pre zákazníkov s minimálnym dopadom pre životné prostredie. (Environmentálna politika STN ISO 14001 a zákon č. 468/2002 Z.z.)

Firma Marko Gas s.r.o. má záujem rozvíjať svoje činnosti za stáleho zvyšovania kvality svojich produktov a tak získavať významných domácich a zahraničných investorov. Realizovaním projektov stavieb na vysokej odbornej kvalitatívnej úrovni chce minimalizovať zaťaženie na životné prostredie a dosiahnuť, aby jej podnikateľská činnosť bola prínosom pre celú spoločnosť.

Spoločnosť Marko Gas s.r.o. sa riadi politikou kvality ktorej stratégia vychádza z požiadaviek zákazníkov a je zameraná na:

Firma Marko Gas s.r.o. sa usiluje o trvalé zlepšovanie svojho systému manažérstva kvality pomocou využívania nástrojov ako sú politika kvality, ciele kvality, výsledky auditov, analýza údajov, nápravná a preventívna činnosť a preskúmania manažmentom.