Prípojky, DRZ realizované cez SPP a.s. (hradí SPP)

Postup krokov pri realizácii prípojky, alebo domovej regulačnej zostavy prostredníctvom SPP a.s.:

  1. Na zákazníckom centre SPP a.s. uzatvoriť  Zmluvu o pripojení. K žiadosti priložiť - list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy s vyznačením objektu.
  2. SPP a.s. spracuje žiadosť spolu s technickými podmienkami, ktoré doručí: 1x žiadateľovi a 1x dodávateľovi (certifikovaný partner SPP - firma MARKO GAS s.r.o.)
  3. Firma MARKO GAS s.r.o. (ako zmluvný partner) zaeviduje túto žiadosť, osloví žiadateľa ohľadom realizácie a zistí, ktoré potrebné dokumenty k realizácii má žiadateľ (stavebné povolenie, projektová dokumentácia, rozkopávkové povolenie) a vyzve ho aby ich doručil.
  4. Samotná realizácia - Realizácia prípojky: vytýčenie inžinierskych sietí; vypracovanie projektovej dokumentácie; v prípade, že nie je  stavebné povolenie tak vybavenie ohlášky drobnej stavby; rozkopávkové povolenie; zemné a montážne práce vrátane konečných úprav povrchov do pôvodného stavu. DRZ - dodávka a montáž regulačnej domovej zostavy, ktorá pozostáva zo skrinky, regulátora plynu, hlavného uzáveru plynu a ostatných montážnych komponentov.
  5. Oznámenie na SPP a.s. ( faxom, mailom) o zrealizovaní prípojky, DRZ.
  6. MARKO GAS s.r.o., odovzdá technickú dokumentáciu na SPP a.s.
  7. Odberateľ uzatvorí zmluvu o odbere plynu ku ktorej priloží východziu revíznu správu a tlakovú skúšku  z OPZ a doklad o zaplatení jednorazového poplatku za pripojenie.
  8. Montáž plynomeru - zabezpečuje SPP a.s.


* UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV: 
    Realizácia prostredníctvom SPP a.s.,(hradí SPP a.s.) sa týka zákazníkov, ktorí uzatvorili zmluvu o pripojení  do
    30.06.2011!
    Po tomto dátume (t.j. zmluvy uzatvorené od 01.07.2011) si realizáciu hradí žiadateľ  - postup č. 2 ,,realizácia
    ako samoplatca"