Služby zákazníkom

ZEMNÉ PRÁCE, DOPRAVA A PRENÁJOM:
• zemné a výkopové práce stavebnými mechanizmami
• terénne úpravy 
• doprava a preprava stavebných materiálov nákladným vozidlom
• prenájom strojov a mechanizmov


BETONÁRSKE A ASFALTÉRSKE PRÁCE:
• výstavba a rekonštrukcia cestných komunikácií, opravy výtlkov, chodníkov a parkovísk
• pokládka zámkovej dlažby
• iné betonárske práce


DOPRAVNÉ ZNAČKY, DOPRAVA A PRENÁJOM:
• prenájom dočasného dopravného značenia cestných komunikácií a prekážok na ceste


STAVEBNÁ ČINNOSŤ:
• výstavba vysokotlakových plynovodov (VTL)
• výstavba stredotlakových plynovodov (STL)
• výstavba nízkotlakových plynovodov (NTL)
• montáž plynových prípojok 
• montáž domových regulačných zostáv (DRZ) 
• rekonštrukcie plynovodov
• plynofikácia priemyselných objektov a objektov občianskej vybavenosti
• prekládky plynárenských zariadení
• výstavba inžinierskych sietí


Pri realizácii celej stavby firma sama zabezpečuje: projektovú dokumentáciu, vytyčovanie inžinierskych sietí, dodávku, zemné práce, montáž, revízie plynový zariadení, geodetické zameranie.

Ceny sú určované individuálne, podľa rozsahu zákazky.