Oprávnenia a certifikáty

Oprávnenia

Spoločnosť Marko Gas s.r.o. ako certifikovaný partner SPP v predmete podnikania vlastní nasledovné oprávnenia pre vykonávanie svojich činností:Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou, a.s. v zmysle č 124/2006 na druh činnosti - odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových, opravy vyhradených technických zariadení plynových.
  • Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou, a.s. v zmysle č 124/2006 na druh činnosti - odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, opravy vyhradených technických zariadení elektrických.
  • Oprávnenie vydané Obvodným banským úradom v Bratislave v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. na montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení v rozsahu vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 26/1979 Zb.
  • Oprávnenie vydané Obvodným banským úradom v Bratislave v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. na montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení v rozsahu skupiny A a B vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 23/1979 Zb.
  • Oprávnenie vydané Obvodným banským úradom v Bratislave v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. na montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení pre objekty triedy C – podliehajúce hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy, stupňa E.

Certifikáty

Spoločnosť vlastní certifikáty vydané certifikačným orgánom systémov manažérstva Certiweld.

                                                          
                                          https://sites.google.com/a/markogas.sk/marko-gas-s-r-o/opravnenia-a-certifikaty/stn-plynovody-iso-3834-2
      
Marko Gas s.r.o. spĺňa požiadavky systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 v oblasti výroby a dodávky oceľových zváraných konštrukcií, plynovodov, plynových zariadení a kotolní.Ďalšími získanými certifikátmi boli systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001.

Spoločnosť vlastní aj certifikát pre systém riadenia kvality pri zváraní podľa normy EN ISO 3834 part 2 a poistný certifikát v hodnote 1.000.000 EUR

https://sites.google.com/a/markogas.sk/marko-gas-s-r-o/opravnenia-a-certifikaty/allianz-poistny-cetrifikat


Spoločnosť MARKO GAS s.r.o. je ďalej aliančným partnerom pre zákazníkov ZSE.