Oprávnenia a certifikáty

právnenia

Spoločnosť Marko Gas s.r.o. ako certifikovaný partner SPP v predmete podnikania vlastní nasledovné oprávnenia pre vykonávanie svojich činností:

           

Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou, a.s. v zmysle č 124/2006 na druh činnosti - odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových, opravy vyhradených technických zariadení plynových.
  • Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou, a.s. v zmysle č 124/2006 na druh činnosti - odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, opravy vyhradených technických zariadení elektrických.
  • Oprávnenie vydané Obvodným banským úradom v Bratislave v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. na montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení v rozsahu vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 26/1979 Zb.
  • Oprávnenie vydané Obvodným banským úradom v Bratislave v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. na montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení v rozsahu skupiny A a B vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 23/1979 Zb.
  • Oprávnenie vydané Obvodným banským úradom v Bratislave v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. na montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení pre objekty triedy C – podliehajúce hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy, stupňa E.

         
 
Certifikáty

Spoločnosť vlastní certifikáty vydané certifikačným orgánom systémov manažérstva Certiweld.


   
            
  


                      
Marko Gas s.r.o. spĺňa požiadavky systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 v oblasti výroby a dodávky oceľových zváraných konštrukcií, plynovodov, plynových zariadení a kotolní.

Ďalšími získanými certifikátmi boli systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001.

Spoločnosť vlastní aj certifikát pre systém riadenia kvality pri zváraní podľa normy EN ISO 3834 part 2 a poistný certifikát v hodnote 1.000.000 EUR.Spoločnosť MARKO GAS s.r.o. je ďalej aliančným partnerom pre zákazníkov ZSE.